aula de formació
 

Cursos Preparació Oposicions Cossos Docents

Adreçat a:Professorat interessat a preparar oposicions d'Orientació Educativa.
Places:15
Durada:50 hores
continguts:- Programació didąctica o Pla d'Activitats del Dpt d'Orientació Educativa -PADOE-
- Unitats didąctiques o Programes d'Actuació en el cas d'OE.

1. Marc legal i normatiu d'Orientació Educativa.
2. Objectius, funcions, composició i organització del DOE.
3. Fonaments i exemples prąctics/contextualitzats dels programes i tasques d'orientació dins un DO a un IES:
* PAD Pla d'Atenció a la Diversitat.
* PAT, Pla d'Acció Tutorial.
* POAP: Programa d'orientació acadčmica i professional.
* Avaluació psicopedagņgica.
* PISE/ALTER.
* PMAR: Programa de Millora de l'Aprenen-tatge i el Rendiment.
* FPB: Formació Professional Bąsica.
*Intervenció soci-ocomunitąria.
professorat: Marian Socias. Psicņloga i mestra. Cap Dpt. orientació IES Joan Alcover.
dates i horari:Del 15/11/2017 al 23/05/2018

A distąncia.
lloc:Aula virtual de l'Escola de Formació i Mitjans Didąctics de l'STEI.
preu:300€. Persones afiliades a l'STEI:200€
comentaris:Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció i pagament.

Per tal d'assegurar la plaēa, en haver fet la inscripció ja es pot fer el pagament a través de targeta visa o per transferčncia bancąria
Banc Sabadell:
IBAN: ES82-0081-0268-2500-0182-2189

Cal enviar el justificant d'ingrés per fax (971910061) o per correu electrņnic: formacio@stei.cat

El curs es realitzarą si el mķnim d'inscripcions és de 8 persones.

NO ES RETORNARĄ LA MATRĶCULA EXCEPTE EN EL CAS QUE EL CURS S'ANUL·LI.

Aquest curs NO estą homologat pel Servei de Professorat de la Conselleria d'Educació i Universitat.
termini inscripció02/11/2017 ... 14/11/2017
Admesos

 

Altres cursos...

Colors:
Curs obert Curs tancat (consultar acceptats)

Selecciona un curs:

2017-2018

 

 
 
Inici Stei
Inici Formació
On Trobar-nos
stei.cat
 
 
 
Activitats
Conselleria de Treball
EBAP
Cooperació
Personal Docent (presencial)
Personal Docent (a distąncia)
Oposicions Co. Docents
Oposicions CAIB
Oposicions CAIB (salut)
Cursos U.I.B.
Cursos català
Cursos reconeguts per la UVEG
 
Proposta d'aplicació didąctica (word)
Qüestionari d'avaluació (word)
 
Recollida de Certificats
 
PERSONAL
 dni:
 
 password:
 

No record el password