aula de formació
 

Cursos Preparació Oposicions CAIB

2018 - 2019

Adreçat a:Persones interessades en presentar-se a la categoria de PSICÒLEGS
Places:20
Durada:38 hores
continguts:Tema 1.
La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Els drets i deures fonamentals. Les Corts Generals. El Congrés dels Diputats: composició i funcions. El Senat: composició i funcions. El Govern de l'Estat: composició i funcions.

Tema 2.
La Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques: objecte i àmbit d'aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb les administracions públiques. Les persones interessades en el procediment: legitimació i capacitat d'obrar.

Tema 3.
Els Consells Insulars: Característiques generals. Organització i competències. L'organització i funcionament del Consell de Mallorca. Els Estatuts de l’IMAS.

Tema 4.
Tipologia del personal al servei de les entitats locals. La selecció i provisió del personal al servei de les entitats locals.

Tema 5.
El municipi, la província i l’illa. Característiques generals, cooperació local i relacions interadministratives.

Tema 6.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis fonamentals. La reforma de l’Estatut d’autonomia. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. Organització i funcionament. Especial referència a la funció legislativa: l'elaboració de les lleis.

Tema 7.
La Unió Europea: concepte i naturalesa jurídica. Les institucions europees: composició i funcions del Consell, de la Comissió, del Parlament Europeu i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 8.
El regim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials. L’autonomia local.

Tema 9.
Les fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local.

Tema 10.
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. L’eficàcia: notificació i publicació. Nul·litat i anul·labilitat de l’acte administratiu. Les disposicions generals del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.

Tema 11.
Els drets i deures dels empleats públics al servei de les entitats locals. El sistema retributiu. El règim d’incompatibilitats.

Tema 12.
El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostaria. Elaboració i aprovació. Pròrroga del pressupost. Execució i liquidació del pressupost.

Tema 13. les Corts Generals. El Congrés dels Diputats: composició i funcions. El Senat¨: composició i funcions. El Defensor del Poble. El Govern de l'Estat: composició i funcions.

Tema 14 .
Diferents nivells d’administració pública. L’Administració General de l’Estat: central i perifèrica. L’Administració Autonòmica: la distribució de competències.

Tema 15.
La Llei de règim jurídic del sector públic: objecte i àmbit d'aplicació. La potestat organitzativa. Òrgans de les administracions públiques. Relacions entre les administracions públiques. Especial referència a les relacions electròniques interadministratives.

Tema 16.
La prevenció de riscs laborals: concepte i característiques. Normativa reguladora.

Tema 17.
El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. Organització i funcionament. Especial referència a la funció legislativa: l’elaboració de les lleis.
professorat: MARGA SANSÓ JAUME. Llicenciada en Dret.
dates i horari:Dies 29 d'octubre; 5, 12, 19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de desembre; 7, 14, 21 i 28 de gener, 4, 11, 18 i 25 de febrer; 4 i 11 de març de 2019

De 18.30 a 20.30 hores
lloc:Escola de Formació i Mitjans Didàctics. c/ Marià Canals 13 de Palma
preu:340€. Persones afiliades a l'STEI:225€
comentaris:IMPORTANT!!!

Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció i pagament.

Per tal d'assegurar la plaça, en haver fet la inscripció ja es pot fer el pagament per transferència bancària
Banc Sabadell:
IBAN: ES82-0081-0268-2500-0182-2189

Cal enviar el justificant d'ingrés per fax (971910061) o per correu electrònic: formacio@stei.cat

NO ES RETORNARÀ LA MATRÍCULA EXCEPTE EN EL CAS QUE EL CURS S'ANUL·LI.

Aquest curs NO està homologat.
termini inscripció25/09/2018 ... 25/10/2018
Admesos

 

Altres cursos...

Colors:
Curs obert Curs tancat (consultar acceptats)

Selecciona un curs:

 

 
 
Inici Stei
Inici Formació
On Trobar-nos
stei.cat
 
 
 
Activitats
Conselleria de Treball
EBAP
Cooperació
Personal Docent (presencial)
Personal Docent (a distància)
Oposicions Co. Docents
Oposicions CAIB
Oposicions CAIB (salut)
Cursos U.I.B.
Cursos català
Cursos reconeguts per la UVEG
 
Proposta d'aplicació didàctica (word)
Qüestionari d'avaluació (word)
 
Recollida de Certificats
 
PERSONAL
 dni:
 
 password:
 

No record el password